Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Kalendar odvoza otpada


UPUTE: Odaberite područje Novog Marofa ili Ljubešćica kako biste pregledali i preuzeli raspored odvoza otpada.

NAPOMENA: Ukoliko ne možete otvoriti i pregledati PDF dokument koji sadržava raspored odvoza otpada za odabrano mjestu, molimo Vas da pokušate s pregledavanjem i odabirom mjesta na službenoj Google karti ispod.

L J U B E Š Ć I C A N O V I M A R O F

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.